Algemene voorwaarden

If necessary KOALAB will submit on first request a translation in English of these general terms and conditions.

Bei bedarf wird KOALAB auf erste Anfrage eine Übersetzung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Deutscher Sprache vorlegen.

 

Artikel 1 – Algemeen

 • De eenmanszaak KOALAB, KvK-nummer 81429770, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zullen hierna volgend aangeduid worden met: “KOALAB”.
 • Onder “wederpartij” en/of “opdrachtgever” wordt verstaan iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon tot wie KOALAB haar aanbiedingen richt, alsmede degene die aan KOALAB aanbiedingen richt en degene die aan KOALAB een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie KOALAB een overeenkomst aangaat en voorts degene met wie KOALAB in enige rechtsbetrekking staat en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) enerfgename(n).
 • Onder “opdracht” wordt verstaan alle door KOALAB uit te voeren schriftelijke of mondelinge opdrachten en werkzaamheden, inclusief alle aanvullende, gewijzigde of vervolgopdrachten en op alle rechtsverhoudingen van KOALAB met de opdrachtgever/wederpartij of derden als gevolg of in verband
 • Onder “producten” wordt verstaan alle producten en/of onderdelen etc. die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever/wederpartij worden geleverd alsmede het verrichten van diensten en werkzaamheden en/of het geven van adviezen door KOALAB aan de opdrachtgever/wederpartij.
 • Onder “honorarium” wordt verstaan de financiële vergoeding die de opdrachtgever is verschuldigd aan KOALAB voor werkzaamheden die KOALAB heeft verricht op grond van de overeenkomst van opdracht, te vermeerderen met 21%
 • Onder “verschotten” wordt verstaan alle additionele kosten die KOALAB moet maken ten behoeve van de uitvoering van een opdracht of

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen KOALAB en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met KOALAB, voor de uitvoering waarvan derden (hulppersonen) dienen te worden betrokken en een ieder voor wiens handelen of nalaten KOALAB aansprakelijk is of kan
 3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter om welke reden dan ook niet van toepassing mocht zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door KOALAB uitgebrachte adviezen, aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Het enkel uitbrengen verplicht KOALAB niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van een overeenkomst geldt de datum van schriftelijke bevestiging door KOALAB.
 2. Prijzen in offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, leges, belastingen, alsmede exclusief opslag-, verzend- en eventuele vervoers-, reparatie-, reis-, montage- en verpakkingskosten, tenzij partijen bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is KOALAB daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KOALAB anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht KOALAB niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
 4. Elke aanbieding is tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gebaseerd op de uitvoering van de normale omstandigheden en gedurende normale
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor

 

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. KOALAB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
 2. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KOALAB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KOALAB worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de informatie, gegevens en bescheiden die hij aan KOALAB
 4. Bij niet tijdige, onjuiste of onvolledige verstrekking van de in het vorige lid bedoelde gegevens en overige gegevens door de opdrachtgever, heeft KOALAB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te
 5. Indien door KOALAB of door KOALAB ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie of op een aangewezen locatie van de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Apparatuur van KOALAB, benodigd gedurende de uitvoering van een opdracht, valt bij afwezigheid van KOALAB onder de aansprakelijkheid van de
 7. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever KOALAB derhalve schriftelijk in gebreke te

 

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal KOALAB de opdrachtgever hierover tevoren
 3. Wanneer na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen optreden in de kostprijs van het onderzoek door loonverhogingen, gestegen laboratorium kosten of anderszins, is KOALAB gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen onder vermelding van de
 4. KOALAB mag het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan KOALAB, dat in redelijkheid niet van KOALAB mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. KOALAB zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het tarief in kennis stellen. KOALAB zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan,

 

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door KOALAB aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet
 2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te gebeuren op de door KOALAB aangegeven
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en vanaf de vervaldatum de wettelijke (handels)rente per kalendermaand of een gedeelte van een maand verschuldigd over het niet betaalde
 4. De opdrachtgever is voorts alle bijkomende kosten verschuldigd waaronder de buitengerechtelijke incassokosten die conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 7 – Annulering

 1. De opdrachtgever heeft de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren, ongeacht of KOALAB in haar verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering KOALAB alle schade die zij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 10% van het totaalbedrag van de afgesloten
 2. Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft KOALAB het recht de opdrachtgever schriftelijk mee te delen dat zij nakoming van de gesloten overeenkomst
 3. In dat geval kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op de annulering en is de opdrachtgever gehouden tot nakoming van de oorspronkelijke
 4. Bij overschrijding van de levertijd van een rapport, schriftelijk advies, ontwerp, enz. met een periode van meer dan vier weken kan de opdrachtgever schriftelijk annuleren zonder aan KOALAB een vergoeding verschuldigd te
 5. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien KOALAB reeds (gedeeltelijk) tot uitvoering van de overeenkomst is

 

Artikel 8 – Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de voorwaarden in de
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft KOALAB recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan deopzegging ten grondslag liggen die aan KOALAB zijn toe te
 3. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de

 

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

 1. KOALAB is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst KOALAB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
 2. KOALAB is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KOALAB op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien KOALAB de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
 4. KOALAB behoudt steeds het recht schadevergoeding te

 

Artikel 10 – Overmacht

 1. KOALAB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien KOALAB daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van KOALAB, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van KOALAB
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop KOALAB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KOALAB niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf KOALAB of haartoeleveranciers of haar hulppersonen, computer-

 

 

en stroomstoringen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, import- en exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken en onderdelen door derden worden daaronder begrepen.

 1. KOALAB kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
 2. Voor zoveel KOALAB ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KOALAB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te

 

Artikel 11 – Reclamaties

 1. Eventuele reclamaties, zowel ten aanzien van de door KOALAB uitgevoerde werkzaamheden, of ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van het rapport, advies, ontwerp, enz., respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden, respectievelijk na ontvangst van de facturen, schriftelijk bij KOALAB te zijn ingediend onder zodanig nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft dat KOALAB in staat is daarop adequaat te reageren, bij gebreke waarvan de aanspraken zijn
 2. Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de opdrachtgever binnen acht (8) dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij KOALAB te reclameren, bij gebreke waarvan de aanspraken zijn
 3. KOALAB zal na reclamatie de klacht per ommegaande in behandeling
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal KOALAB slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de bepalingen opgenomen in deze algemene
 5. Klachten op facturen moeten schriftelijk geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. Bij gebreke daarvan wordt de opdrachtgever geacht de betreffende factuur zonder protest te hebben behouden en de juistheid van de factuur te hebben

 

Artikel 12 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien KOALAB aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voorrekening van de
 2. Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in dit artikel genoemde verplichting, heeft KOALAB het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. KOALAB is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van, of door, of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door de opdrachtgever of door derden is
 2. Indien zich bij de uitvoering van een overeenkomst als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die aan de zijde van KOALAB toch tot aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever leidt, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door KOALAB afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van KOALAB
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KOALAB aan de overeenkomst te latenbeantwoorden, tenzij deze niet aan KOALAB toegerekend kunnen worden;

 

 

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
 1. KOALAB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
 2. Uitgebrachte rapporten, adviezen, ontwerpen, enz. door KOALAB zijn geheel vrijblijvend en kunnen nimmer aanleiding zijn tot een
 3. KOALAB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KOALAB is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor KOALAB kenbaar behoorde te

 

Artikel 14 – Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart KOALAB tegen alle aanspraken ter zake van eventuele door of in verband met de geleverde diensten, danwel het bezit of gebruik van zaken te weten: een rapport, ontwerp, advies, enz, daarvan direct of indirect aan derden veroorzaakte schade, hoe en in welke vorm dan ook, voor zover deze verder gaat dan de aansprakelijkheid van KOALAB jegens de opdrachtgever, ingevolge het bepaalde in deze algemene
 2. De opdrachtgever vrijwaart KOALAB tegen alle aanspraken van de opdrachtgever en derden veroorzaakt door een gebrek in de geleverde diensten, danwel het bezit of gebruik van zaken te weten: een rapport, ontwerp, advies, enz, welke mede veroorzaakt is door een gedraging van de opdrachtgever of van een persoon voor wie de opdrachtgever of de benadeelde aansprakelijk is, waaronder begrepen het vervaardigen of aanpassen door KOALAB van zaken conform de instructies van de
 3. De opdrachtgever vrijwaart KOALAB voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden
 4. Mochten in een gerechtelijke procedure de bepalingen van dit artikel als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waarvoor KOALAB verzekerd is en in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor KOALAB verzekerd is en in dat geval tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het bedrag waarvoor KOALAB redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, mede gelet op de ter zake in de branche geldende

 

Artikel 15 – Geheimhouding

 1. Alle betrokken partijen bij een overeenkomst met KOALAB zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, KOALAB gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en KOALAB zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is KOALAB niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor

 

Artikel 16 – Persoonsgegevens

 1. Indien iemand persoonlijke gegevens invult, behandelt KOALAB deze informatie strikt vertrouwelijk. KOALAB gebruikt de gegevens om aan degene de door hem/haar gevraagde en relevante informatie te verstrekken. In sommige gevallen verstrekt KOALAB deze informatie aan derden die zij hebben ingeschakeld om de opdrachtgever van de door hem/haar gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door de gegevens aan KOALAB te verstrekken, gaat diegene hiermee
 2. De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens kunnen op ieder moment verwerkt worden. Deze verwerking zal waar de opdrachtgever dat aangeeft met diens instructies geschieden, behoudens hierna genoemde

 

 

 1. KOALAB draagt zorg voor de juiste technische en organisatorische maatregelen om de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of ongeoorloofde verwerking, onverhoeds verlies, vernietiging of
 2. De opdrachtgever machtigt KOALAB, waar nodig, om derden voor de opslag van deze gegevens in te schakelen, voor zover dat gebeurt in overeenstemming met het
 3. De door de opdrachtgever verstrekte gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het verzenden van uitnodigingen, marketingmateriaal, updates en andere publicaties waarvan KOALAB denkt dat deze voor de opdrachtgever interessant of relevant zijn. Indien de opdrachtgever dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, verzoekt KOALAB dat per ommegaande schriftelijk te melden bij
 4. De persoonsgegevens van de medewerkers van KOALAB en/of de door KOALAB ingeschakelde hulppersonen mogen door de opdrachtgever slechts voor het uitdrukkelijke doel waarvoor die informatie aan de opdrachtgever is verstrekt, gebruikt
 5. De in dit artikel gebruikte bewoordingen hebben, tenzij de context anders vereist, de betekenis zoals daaraan toegekend in de Algemene verordening
 6. De website van KOALAB kan links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop het privacy beleid van KOALAB niet van toepassing
 7. Hetgeen in het privacy beleid van KOALAB is opgenomen ten aanzien van de gegevens van de opdrachtgever of een ieder ander natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn/haar gegevens aan KOALAB verstrekt geldt voor iedere overeenkomst, aanbieding, opdracht en eventuele vervolgopdrachten.

 

Artikel 17 – Copyright

 1. Niets uit enige publicatie van KOALAB mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming

van KOALAB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden opgeslagen in een gegevensbestand of worden overgezonden, in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, door middel van opname of anderszins.

 1. Elk gebruik van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden of soortgelijke activiteiten, is expliciet verboden en tegen overtreding van dat verbod zal worden opgetreden. KOALAB verzoekt te worden geïnformeerd bij constatering van dergelijke activiteiten of enig vermoeden
 2. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt KOALAB zich de rechten en bevoegdheden voor die KOALAB toekomen op grond van de
 3. Alle door KOALAB verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van KOALAB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders

 

Artikel 18 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten met de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, zonder uitsluiting van het Weens Koopverdrag en iedere andere toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst met de opdrachtgever of overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen exclusief berecht worden door de bevoegde rechter binnen het rechtsgebied van de rechtbank Rotterdam, behoudens het geval dat het geschillen betreft die ingevolge de wet bij uitsluiting onder de competentie van de Kamer voor Kantonzaken vallen, in welk geval het geschil zal worden beslecht door de rechter die bevoegd is ingevolge de

 

Artikel 19 – Vertalingen

 1. Indien van deze algemene voorwaarden een vertaling wordt gemaakt en er interpretatieverschillen mochten ontstaan tussen de Nederlandse tekst en de tekst in de vreemde taal, is de Nederlandse tekst beslissend.

 

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn/worden gedeponeerd bij de KvK.