Privacy policy

KOALAB is ervan overtuigd dat de veiligheid van uw privacy en uw persoonsgegevens essentieel is en hecht dan ook veel belang aan de bescherming hiervan. KOALAB respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande beleid wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens KOALAB verwerkt.

WELKE PERSOONSGEGEVENS?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt als persoonsgegevens aangemerkt. KOALAB kan onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
– contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres, verblijfadres en telefoonnummer;

– gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om de website http://www.KOALAB.nl of een andere aan KOALAB gelieerde website te bezoeken, zoals een IP-adres;
– persoonsgegevens die u aan KOALAB verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;

– bijzondere persoonsgegevens zoals uw BSN en gezondheidsinformatie
– alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan KOALAB verstrekt of die KOALAB kan verkrijgen in verband met de hierna te vermelden doeleinden en de grondslagen op basis waarvan KOALAB dit kan verkrijgen.

KOALAB gebruikt deze persoonsgegevens omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

KOALAB wil graag met u in contact komen wanneer u gebruik maakt van het contactformulier om de dienstverlening te kunnen uitvoeren en/of de gestelde vragen te kunnen beantwoorden.

DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

KOALAB gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
– Het verlenen van haar diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van onderzoeken;
– De advisering, bemiddeling en verwijzing;
– Het innen van declaraties;
– Het voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen van KOALAB;
– De werving en selectie (sollicitaties);
– De marketing en communicatie activiteiten;
– De valuatie c.q. verbetering van de dienstverlening (en/of website)

GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

KOALAB kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan KOALAB kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen of via openbare bronnen bekend zijn geworden. KOALAB verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: op basis van één of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • –  Bij verkregen toestemming van betrokkene(n);

 • –  De uitvoering van een overeenkomst en/of om u te adviseren;

 • –  Het voldoen aan een wettelijke verplichting;

 • –  In het geval KOALAB een gerechtvaardigd belang heeft en daarmee geen onevenredige inbreuk op uw

  privacy maakt.

  KOALAB verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van de dienstverlening van KOALAB schakelt KOALAB veelal een derde partij in. U, als betrokkene, maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

page1image57963456

DELEN MET DERDEN

KOALAB deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Te denken valt hierbij aan het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van KOALAB, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met een derde.

Daarnaast kan KOALAB persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar dergelijke derden geschiedt uitsluitend voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Door KOALAB ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende (AVG) wet- en regelgeving. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris en/of een ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport ingeschakelde derde. Met de derde partij die namens en in opdracht van KOALAB persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

BEWAARTERMIJN

KOALAB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd c.q. vernietigd.

VERWERKERS

KOALAB kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens bewerken. Met deze verwerkers sluit KOALAB een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

WEBSITE: COOKIES & SOCIAL MEDIA

KOALAB maakt gebruik van cookies en hyperlinks op haar website: http://www.KOALAB.nl.
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Voor zover

KOALAB met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelt verwerkt zij die conform dit Privacybeleid.

Op de website van KOALAB worden twee soorten cookies gebruikt.
– functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en KOALAB gebruikt deze cookies om het navigeren op de site mogelijk te maken en uw specifieke gebruiksvoorkeuren op te slaan. Dit doet KOALAB om het gebruik van de website te optimaliseren voor u. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door bij de cookiemelding van de website van KOALAB deze cookies niet toe te staan dan en/of door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.
– analytische cookies: Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kan het gebruik van de website van KOALAB geanalyseerd worden en kunnen statistieken worden gegenereerd. Dit om de website te kunnen verbeteren. Op basis van de met deze cookies verzamelde gegevens worden anonieme rapporten opgesteld met betrekking van onze website.

De website van KOALAB bevat ook hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons, zoals Twitter, Instagram, Linkedin of Facebook. KOALAB houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derden gebruik maakt, is het raadzaam eerst het Privacybeleid van die derden door te lezen. Dat is normaal gesproken te vinden op hun eigen website.

BEVEILIGING

KOALAB hecht veel waarde aan uw privacy en daarmee ook aan een goede beveiliging van persoonsgegevens. KOALAB zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische

page2image57873664

maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Indien KOALAB gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal KOALAB in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Alle informatie wordt door KOALAB zeer vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Mochten er aanwijzingen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met KOALAB.

PRIVACY RECHTEN VAN BETROKKENEN

Op basis van de wet heeft iedereen, met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens en de verwerking daarvan, de volgende rechten:

 • –  Het recht op inzage;

 • –  Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

 • –  Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

 • –  Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw

  persoonsgegevens;

 • –  Het recht op dataportabiliteit;

 • –  Het recht om bezwaart te maken tegen profilering;

 • –  Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

 • –  Het recht om de door u eerder gegeven toestemming in te trekken.

  Om er zeker van te zijn dat KOALAB op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, wordt u gevraagd ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. KOALAB neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

  Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier werken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van KOALAB. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij KOALAB aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

  MINDERJARIGEN

  Omdat KOALAB niet kan controleren of de websitebezoekers die jonger dan 16 jaar wel toestemming hebben van hun ouders of hun voogd, worden de ouders/voogd aangeraden aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er persoonsgegevens worden verzameld. KOALAB heeft in ieder geval niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht KOALAB onverhoopt gegevens hebben verzameld van een minderjarige, dan kunt u contact opnemen met het kantoor met het verzoek om deze informatie te verwijderen.

  WIJZIGINGEN

  Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms iets veranderen in de persoonsgegevens die KOALAB van u vraagt en/of de wijze waarop KOALAB uw persoonsgegevens gebruikt of verwerkt. Ook kan de regelgeving wijzigen. Aanpassingen van het Privacybeleid worden op de website van KOALAB gepubliceerd. Wij raden u daarom dan ook aan om de website regelmatig te raadplegen.

  CONTACT

  Voor nadere vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met KOALAB via: info@koalab.nl of KOALAB Overschiese Kleiweg 747, 3045 LM Rotterdam. KOALAB helpt u graag met het vinden van een oplossing. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  Dit Privacybeleid is opgesteld en voor het laatst bijgewerkt in januari 2021.

page3image57689792 page3image57698624